StarWords prosjekten fra MultiLADA

Personvernregler

 

Hva vil skje med informasjonen som er innhentet under studien?

Studien er konfidensiell, og de innsamlede dataene vil kun bli brukt til vitenskapelige formål. Vi sørger for full konfidensialitet rundt de innsamlede dataene, og dataene lagres på servere lokalisert i EU. Resultatene vil alltid bli presentert samlet, f.eks. i vitenskapelige artikler eller i presentasjoner, og vil bli oppsummert på prosjektets nettside. Vi distribuerer ikke personlige data til tredjeparter. Kontaktinformasjonen din, som f.eks. din e-postadresse, lar oss kommunisere med deg under gjennomføringen av prosjektet. Den vil være konfidensiell og vil ikke bli brukt uten ditt samtykke. Informasjon om behandling av dataene finner du i GDPR-delen nedenfor.

Kan jeg trekke meg fra studien?

Det er mulig å trekke seg fra studien når som helst uten at det får noen konsekvenser for deg, og du trenger ikke begrunne hvorfor du trekker deg. Hvis du trekker deg fra deltakelsen i prosjektet, vil du kunne slette dataene som er lagt inn i appen, og dermed slette dataene også fra prosjektdatabasen. Ved å slette dataene vil ikke dataene du har oppgitt i appen lenger være tilgjengelige for deg i appen, og heller ikke for oss i prosjektdatabasen.

 

GDPR - StarWords

Informasjonsplikt i henhold til artikkel 13 i europaparlaments- og rådsforordningen (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EU-tidende EU L 119 av 04.05.2016, side 1, med påfølgende endringer) - heretter kalt GDPR.

1.Administrator

Administratoren, dvs. Universitetet i Warszawa, administrerer bruken av dine personopplysninger. Universitetet er representert ved rektor, med adresse i Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2.  Personvernombud

Rektor ved Universitetet i Warszawa har utnevnt et personvernombud, som du kan kontakte for saker som gjelder dine personopplysninger. Du kan kontakte personvernombudet på følgende e-postadresse: iod@adm.uw.edu.pl

3. Formål og behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger

Med ditt samtykke behandler vi personopplysningene dine med det formål å utføre studien "Nye perspektiver på kartlegging av tidlig språkutvikling i én- og tospråklig sammenheng: en nettbasert, interaktiv foreldrerapportering i en longitudinell studie" (New perspectives on assessing early language development in mono- and bilingual context: a web-based interactive parental report in a longitudinal study) (akronym: StarWords; 2018/31/B/HS6/03916). Samtykket kan trekkes tilbake når som helst ved å sende en e-post til en av følgende adresser: ewa.haman@psych.uw.edu.pl eller karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl

4. Tidsperiode for lagring av dine personopplysninger

Personopplysningene dine blir behandlet så lenge studien pågår og blir deretter anonymisert.

5. Mottakere av dine personopplysninger

Mottakerne av personopplysningene dine vil være virksomheter autorisert i henhold til loven.

6. Rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger

Vi garanterer at vi vil ivareta dine rettigheter i henhold til GDPR, inklusive retten til innsyn, retting og sletting, retten til begrensning og retten til å protestere.

7. Plikt til å oppgi personopplysninger samt konsekvenser av ikke å oppgi data

Det er frivillig å levere data, men du kan ikke delta i studien uten å oppgi personopplysninger.

8. Rett til å sende klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter med bestemmelsene i den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss:

Karolina Mieszkowska, post-doc, karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl

Ewa Haman, prosjektleder, ewa.haman@psych.uw.edu.pl