Polityka Prywatności
projektu StarWords

 

Co się stanie z informacjami pozyskanymi w trakcie badania StarWords?

Badanie jest poufne a zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Przy przechowywaniu danych zachowujemy ich pełną poufność, a dane są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Wyniki badań zawsze będą przedstawiane zbiorczo (np. w artykułach naukowych lub prezentacjach) i skrótowo na stronie internetowej projektu. Nie udostępniamy osobom trzecim indywidualnych wyników osób badanych. Dane kontaktowe (np. adres e-mail) pozwolą nam na komunikowanie się z Państwem w trakcie trwania projektu, będą poufne i nie będą wykorzystywane bez Państwa wiedzy i zgody.

Czy mogę zrezygnować z udziału w badaniu?

Rezygnacja badania jest możliwa w dowolnym momencie, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami i nie wymaga podania powodu rezygnacji. Ponadto, rezygnując z udziału w projekcie, będą Państwo mogli wykasować wpisane do aplikacji dane, tym samym usuwając je z bazy projektu. Usunięcie danych spowoduje, że dane wpisane przez Państwa do aplikacji zostaną usunięte i nie będą już dostępne ani Państwu (w aplikacji), ani nam (w bazie projektu).

Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

  1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

  1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Za Państwa zgodą Państwa dane w zakresie informacji demograficznych oraz kontaktowych przetwarzamy w celach badań naukowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a konkretniej, w celu przeprowadzenia realizacji projektu “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (akronim: StarWords; 2018/31/B/HS6/03916). Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: ewa.haman@psych.uw.edu.pl lub karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl.

  1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Za Państwa zgodą, Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia badań, a następnie zostaną zanonimizowane i zarchiwizowane.

  1. Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, tj. pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcami danych mogą być także podmioty z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie świadczenia usług IT czy niszczenia dokumentów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą mogli Państwo uczestniczyć w badaniu.

  1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

dr Karolina Mieszkowska, post-doc, karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl

prof. Ewa Haman, kierownik projektu, ewa.haman@psych.uw.edu.pl