Polityka prywatności
Child Lexicon CLT app

 

Co się stanie z informacjami pozyskanymi w trakcie badania z aplikacją CLT Child Lexicon CLT?

Badanie jest poufne a zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Przy przechowywaniu danych zachowujemy ich pełną poufność, a dane są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Wyniki badań zawsze będą przedstawiane zbiorczo (np. w artykułach naukowych lub prezentacjach) i skrótowo na stronie internetowej projektu. Nie udostępniamy osobom trzecim indywidualnych wyników osób badanych.

Dane zbierane z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Child Lexicon CLT nie zawierają danych osobowych umożliwiających identyfikację osób badanych. Dane zbierane z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Child Lexicon CLT są przechowywane i przetwarzanie anonimowo na podstawie nadanych osobom badanym anonimowych kodów.

Czy mogę zrezygnować z udziału w badaniu?

Udział w badaniu jest dobrowolny, zarówno dla dzieci, jak i rodziców, a więc rezygnacja możliwa jest w dowolnym momencie i nie wymaga podawania powodu rezygnacji. Jeśli zrezygnują Państwo z udziału w badaniu, wszystkie Państwa dane osobowe zostaną usunięte i nie będziemy się z Państwem kontaktować ponownie. Nawet jeśli podejmują Państwo decyzję o udziale w badaniu w imieniu Państwa dziecka, ono również ma prawo odmówić udziału w badaniu.

Klauzula informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

  1. Administrator danych

Administratorami danych,  czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są: 

1) Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. 

2) OsloMet – Oslo Metropolitan University (OsloMet), Org. no: 997 058 925,  P.O. Box 4, St. Olavs plass, NO-0130 Oslo, Norwegia. 

3) University of Oslo (UiO), Problemveien 7, NO-0315 Oslo, Norwegia. 

  1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi mogą się Państwo kontaktować mailowo w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@adm.uw.edu.pl (UW),  

ingrid.jacobsen@oslomet.no (OsloMet) 

lub roger.markgraf-bye@admin.uio.no (UiO). 

Do obowiązków Inspektorów Ochrony Danych nie należy jednak odpowiadanie na pytania związane z innymi aspektami projektu PolkaNorski, takimi np. udział w badaniu czy szczegóły procedury badawczej. Wszystkie pytania dotyczące bezpośrednio projektu mogą Państwo kierować na adres email projektu (projekt.polkanorski@psych.uw.edu.pl) albo do jednego z badaczy wymienionych powyżej. 

  1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Za Państwa zgodą przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia badania "Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne" (akronim: PolkaNorski).

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO [1] (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do danych szczególnych kategorii.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres:

projekt.polkanorski@psych.uw.edu.pl

ewa.haman@psych.uw.edu.pl (prof. Ewa Haman, kierowniczka projektu na UW) 

lub nigrag@oslomet.no (prof. Nina Gram Garmann, kierowniczka projektu na OsloMet). 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)   

  1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia badań i analizy danych (do końca 2026 roku), a następnie zostaną zanonimizowane.

Badanie realizujemy z wykorzystaniem formularzy udostępnionych przez firmę Qualtrics oraz Wordpress. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach badawczych z zabezpieczeniami między oddzielnymi projektami i dwuetapowym uwierzytelnianiem w celu uzyskania dostępu do danych (OVH.pl w Polsce oraz TSD w Norwegii).

  1. Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym część zespołu realizującego projekt, np. asystenci badawczy oraz wybrani studenci, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych.

  1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  

  1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl) albo do Norweskiego Urzędu Ochrony Danych (e-mail: personverntjenester@nsd.no, tel.: +47 55 58 21 17).