Polityka Prywatności
PolkaNorski

 

Co się stanie z informacjami pozyskanymi w trakcie badania PolkaNorski?

Badanie jest poufne, a zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Przy przechowywaniu danych zachowujemy ich pełną poufność, a dane są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Wyniki badań zawsze będą przedstawiane zbiorczo (np. w artykułach naukowych lub prezentacjach) i skrótowo na stronie internetowej projektu. Nie udostępniamy osobom trzecim indywidualnych wyników osób badanych. Dane kontaktowe (np. adres e-mail) pozwolą nam na komunikowanie się z Państwem w trakcie trwania projektu, będą poufne i nie będą wykorzystywane bez Państwa wiedzy i zgody.

Dane zbierane z wykorzystaniem aplikacji mobilnych nie zawierają danych osobowych umożliwiających indentyfikację osób badanych. Dane zbierane z wykorzystaniem aplikacji mobilnych są przechowywane i przetwarzanie anonimowo na podstawie nadanych osobom badanym anonimowych kodów alfanumerycznych. 

Czy mogę zrezygnować z udziału w badaniu?

Rezygnacja badania jest możliwa w dowolnym momencie, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami i nie wymaga podania powodu rezygnacji.

Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

  1. Administrator danych

Administratorami danych, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są:

1) Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska;
2) Oslo Metropolitan University (OsloMet), Org. no: 997 058 925, P.O. Box 4, St. Olavs plass, NO-0130 Oslo, Norwegia;
3) University of Oslo (UiO), Problemveien 7, NO-0315 Oslo, Norwegia.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi mogą się Państwo kontaktować mailowo w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: [email protected] (UW), [email protected] (OsloMet) lub [email protected] (UiO).

Do obowiązków Inspektorów Ochrony Danych nie należy jednak odpowiadanie na pytania związane z innymi aspektami projektu PolkaNorski, takimi np. udział w badaniu czy szczegóły procedury badawczej. Wszystkie pytania dotyczące bezpośrednio projektu mogą Państwo kierować na adres email projektu ([email protected]) albo do jednego z badaczy wymienionych poniżej.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Za Państwa zgodą przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia badania "Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne" (akronim: PolkaNorski). Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do danych szczególnych kategorii.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres:

[email protected]

[email protected] (dr Ewa Komorowska, manager projektu)

[email protected] (prof. Ewa Haman, kierownik projektu, UW)

lub [email protected] (prof. Nina Gram Garmann, główny wykonawca, OsloMet).

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia badań i analizy danych (do końca 2026 roku), a następnie zostaną zanonimizowane. Badanie realizujemy z wykorzystaniem formularzy udostępnionych przez firmę Qualtrics oraz Wordpress. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach badawczych z zabezpieczeniami między oddzielnymi projektami i dwuetapowym uwierzytelnianiem w celu uzyskania dostępu do danych (OVH.pl w Polsce oraz TSD w Norwegii).

5. Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym część zespołu realizującego projekt, np. asystenci badawczy oraz wybrani studenci, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([email protected]) albo do Norweskiego Urzędu Ochrony Danych (e-mail: [email protected], tel.: +47 55 58 21 17).

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

[email protected] (dr Ewa Komorowska, manager projektu)

[email protected] (prof. Ewa Haman, kierownik projektu, UW)