Polityka prywatności
projektu PolkaNorski

 
 

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób projekt PolkaNorski gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Przygotowaliśmy to oświadczenie, aby zapewnić potencjalnych uczestników, że projekt PolkaNorski przetwarza dane osobowe w sposób etyczny i zgodny z prawem.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W ramach projektu zbierane są dane wielojęzycznych dzieci polsko-norweskich oraz dzieci jednojęzycznych norweskich i polskich w wieku 0-5 lat (od dzieci oraz ich rodziców), a także polsko-norweskich rodziców spodziewających się dziecka w Norwegii. W niektórych przypadkach zbieramy również dane osobowe nauczycieli z przedszkola lub żłobka dziecka.

Od rodziców pozyskujemy informacje na temat dzieci i ich samych, a także na temat osób trzecich: innych opiekunów, rodzeństwa i dziadków.

Przetwarzane dane osobowe rodziców i dzieci to: imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, wiek, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, data przeprowadzki z Polski do Norwegii (jeśli dotyczy), nagrania audio i wybrane informacje zdrowotne: problemy zdrowotne, komplikacje przy urodzeniu, historia problemów ze słuchem, alergie lub choroby, problemy z nauką lub z językiem, ograniczone zdolności poznawcze.

Przetwarzane dane osobowe personelu przedszkola lub żłobka to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

W przypadku innych osób (np. dziadków czy rodzeństwa) pytamy jedynie o ewentualne problemy z językiem.

W Norwegii pozyskujemy nazwiska i adresy dzieci w odpowiednim wieku także z Krajowego Rejestru Ludności. Informacje te są przetwarzane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami Norweskiego Rejestru Ludności i są usuwane natychmiast po wysłaniu przez nas zaproszenia do udziału w badaniu.

 

Czy informacje są ujawniane osobom trzecim?

Dane będą analizowane tylko zbiorczo i wyłącznie przez badaczy związanych z projektem. Żadne dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Nikt poza badaczami nie będzie dysponował wynikami testów poszczególnych dzieci: ani rodzice, ani nauczyciele, ani przedszkola, ani też instytucje w Polsce czy Norwegii (w tym Barnevernet).

 

W jaki sposób informacje są zabezpieczone?

Wewnętrzny system kontroli projektu PolkaNorski zapewnia zabezpieczenie zgodnie z ustawą o danych osobowych i unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), a także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Warszawskiego, OsloMet oraz Uniwersytetu w Oslo. Regulacje te określają zasady i procedury dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych, w tym sposobu ich zabezpieczenia, tego, kto ma do nich dostęp i czy można je ujawnić innym osobom.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych jest kontakt z uczestnikami (np. w celu ustalenia daty czy godziny spotkania) oraz zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi i poznawczymi dzieci z jednej strony, a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają - z drugiej.

 

Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do danych szczególnych kategorii.

 

Skąd pozyskiwane są informacje?

W projekcie PolkaNorski zbieramy dane za pomocą kwestionariuszy internetowych wypełnianych przez rodziców/opiekunów dzieci oraz poprzez badanie dzieci na tabletach. Podczas badania nagrywamy dźwięk na dyktafonach lub poprzez usługę nagrywania Nettskjema (w Norwegii). W jednym z badań nagrywamy również wideo uczestników podczas wykonywania zadania.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Pliki i zbiorcze dane są zanonimizowane i przechowywane do końca 2026 roku.

 

Dane kontaktowe administratora danych:

 

prof. Ewa Haman 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

E-mail: ewa.haman@psych.uw.edu.pl

Telefon: (+48)225549774

 

prof. Nina Gram Garmann

Wydział Edukacji Wczesnoszkolnej, OsloMet

E-mail: nina.garmann@oslomet.no

Telefon: +47 67 23 70 21

 

dr Franziska Köder

Badaczka i Kierownik Laboratorium w MultiLing

Uniwersytet w Oslo

E-mail: franziska.koder@iln.uio.no

Telefon: +47 22844289

 

Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych:

 

Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Warszawskim

Dominik Ferenc

E-mail: iod@adm.uw.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych  w OsloMet

Ingrid Jacobsen

E-mail: ingrid.jacobsen@oslomet.no

Telefon:  +47 67 23 55 34


Inspektor Ochrony Danych  na Uniwersytecie w Oslo

Roger Markgraf-Bye

E-mail: personvernombud@uio.no, roger.markgraf-bye@admin.uio.no

Telefon: +47 90822826

 

Personverntjenester, SIKT

E-mail: personverntjenester@sikt.no

Telefon: +47 73 98 40 40.