Poznaj nasz zespół
i naszych współpracowników

Zespół MultiLADA

Multilingual Language Development and Assessment Lab


Ewa HamanEwa Haman jest profesorem na Wydziale Psychologii UW. Przed kierowaniem projektami PolkaNorski i StarWords prowadziła projekty dotyczące rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych (np. projekt Bi-SLI-PL finansowany przez NCN we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim). Jest autorką metody tworzenia Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych oraz współautorką znormalizowanych testów do oceny rozwoju językowego dzieci polskojęzycznych. Prowadziła liczne warsztaty dla rodziców dzieci wielojęzycznych.Scholar

Orcid

Researchgate


Agnieszka DynakAgnieszka Dynak jest adiunktem badawczym na Wydziale Psychologii UW. Brała udział w kilku projektach naukowych, z których większość dotyczyła rozwoju językowego lub rozwoju umiejętności czytania. Koordynowała badania polskich dzieci jednojęzycznych w projekcie  Bi-SLI-PL. Uczestniczyła również w realizacji projektu dotyczącego mózgowych podstaw dysleksji rozwojowej. Kieruje grantem, w którym bada podobieństwa i różnice między dziećmi z dysleksją i dziećmi, które późno zaczęły mówić.Scholar

Orcid

Researchgate


Joanna KamykowskaJoanna Kamykowska z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim trafiła na studia doktoranckie, pracowała jako diagnosta i nauczycielka akademicka.Orcid

Researchgate

 


Joanna KołakJoanna Kołak jest badaczką na University of Salford w Manchesterze. Na Wydziale Psychologii UW obroniła doktorat, w którym badała środowisko językowe i rozwój słownictwa polsko-angielskich dzieci w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Popularyzuje wiedzę o dwujęzyczności i wpływie mediów cyfrowych na rozwój dzieci na Instagramie.Scholar

Researchgate


Ewa KomorowskaEwa Komorowska jest polonistką z wykształcenia i portugalistką z zamiłowania. Na Wydziale Polonistyki UJ obroniła rozprawę doktorską na temat nauczania języka polskiego jako obcego dla potrzeb biznesowychInteresuje się nauczaniem i uczeniem się języków obcych, a także emigracją polską w świecie. Obecnie pracuje jako menedżer w projekcie PolkaNorski.Orcid


Grzegorz KrajewskiGrzegorz Krajewski jest adiunktem na Wydziale Psychologii UW. W 2008 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Manchesterskim w zespole profesor Eleny Lieven. W 2016 był koordynatorem projektu popularyzującego wiedzę o rozwoju dzieci dwujęzycznych. Jest współautorem polskich adaptacji kwestionariuszy CDI, a obecnie kieruje opracowaniem wersji adaptatywnych CDI i stworzeniem wersji CDI dla starszych dzieci.Scholar

Orcid

Researchgate


Magdalena KrysztofiakMagdalena Krysztofiak jest doktorantką w projekcie PolkaNorski. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW. Była zaangażowana w badania rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci głuchych używających implantów ślimakowych, pod kierunkiem dr Agnieszki Pluty. Interesuje się zagadnieniami rozwoju językowego i społecznego dzieci.Orcid

Researchgate


Magdalena ŁuniewskaMagdalena Łuniewska jest adiunktem badawczym na Wydziale Psychologii UW. Obroniła dwa doktoraty - z psychologii (Wydział Psychologii UW) i z biologii (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego). Naukowo interesuje się psycholingwistyką rozwojową, szczególnie nabywaniem słownictwa, i pomiarem psychometrycznym. Obecnie zajmuje się rozwijaniem CLT - tworzeniem nowych wersji zadań, przygotowywaniem podręcznika do zadań, oraz normalizacją CLT w ramach projektu PolkaNorski.Scholar

Orcid

Researchgate


Karolina MuszyńskaKarolina Muszyńska jest adiunktem badawczym na Wydziale Psychologii UW. Była menadżerką kilku projektów, nie tylko związanych z dwujęzycznością. Kierowała własnym projektem badawczym w którym badała opowiadania tworzone przez rodziców i dzieci dwujęzyczne w obu ich językach. Jej zainteresowania badawcze obejmują trójjęzyczność. Obecnie pracuje jako postdok w projekcie StarWords.Scholar

Orcid

Researchgate


Itziar Lozano SánchezItziar Lozano Sánchez jest post-dociem na Wydziale Psychologii UW. We wrześniu 2021 obroniła doktorat z dziedziny psychologii na Universidad Autónoma de Madrid w Hiszpanii. W ramach pracy doktorskiej badała rozwój wczesnych mechanizmów audiowizualnego przetwarzania mowy w pierwszym roku życia u dzieci o podwyższonym ryzyku rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu.Researchgate


Barbara ŁukomskaBarbara Łukomska jest doktorantką w projekcie StarWords. Z wykształcenia jest psychologiem i iberystą. Pracę magisterską dotyczącą dzieci jedno- i dwujęzycznych pisała w ramach projektu Bi-SLI na Wydziale Psychologii UW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą dziecięcych neologizmów i słowotwórstwa w sytuacji wielojęzyczności. Poza pracą badawczą zajmuje się tłumaczeniem literatury. 


Anna DuszykAnna Duszyk-Bogorodzka jest adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz asystentem na Wydziale Fizyki UW. Celem prowadzonych przez nią badań jest poszukiwanie neuronalnych wskaźników świadomego przetwarzania bodźców w oparciu o technikę elektroencefalografii w celu wspomagania diagnostyki pacjentów z zaburzeniami świadomości. Obecnie skupia się na zagadnieniach przetwarzania języka u dzieci dwujęzycznych w ramach projektu PolkaNorski oraz na identyfikacji procesów związanych ze świadomym przetwarzaniem mowy u pacjentów. 

Studenci

Poznaj naszych studentów


Katarzyna BajkowskaKatarzyna Bajkowska jest studentką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalizacji Social Research. Otrzymała stypendium na realizację pracy magisterskiej w projekcie PolkaNorski. Pracuje przy tworzeniu interwencji dla przyszłych rodziców dzieci dwujęzycznych.
Piotr KrólPiotr Król jest stypendystą w projekcie StarWords. Ukończył studia magisterskie z Cognitive Science na Wydziale Psychologii UW. Współopracował elektroniczne wersje Inwentarzy Rozwoju Mowy i Komunikacji, w tym wersję adaptatywną. Obecnie zajmuje się ich przygotowywaniem do otwartego dostępu.
Dorota OrzeszekDorota Orzeszek jest stypendystką projektu PolkaNorski.
Zawodowo zajmuje się dostępnością (accessibility) oraz user experience (UX) i szeroko pojętą tematyką interakcji człowiek-komputer prowadząc warsztaty i szkolenia oraz współpracując przy projektach komercyjnych i naukowych. 

Researchgate

WWW

 


Sonia PrzygockaSonia Przygocka jest studentką (wkrótce absolwentką) psychologii i informatyki, stypendystką StarWords. W projekcie zajmuje się pilotażem trzeciej części CDI oraz tworzeniem aplikacji do wypełniania kwestionariuszy online. Interesuje się rozwojem języka, zarówno u dzieci jak i u maszyn. 

Współpracownicy

Poznaj naszych współpracowników naukowych

Andrzej TarłowskiAndrzej Tarłowski jest adiunktem na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Interesuje się wpływem doświadczeń z przyrodą na rozwój wiedzy biologicznej. W ramach pracy doktorskiej porównywał różne aspekty myślenia o istotach żywych u dzieci wychowujących się w miastach i w parkach narodowych. W projekcie PolkaNorski bada wpływ wielojęzyczności i różnic w systemach edukacyjnych Polski i Norwegii na rozwój językowy i wiedzę o świecie.Scholar

Orcid

Researchgate

Nina Gram GarmannNina Gram Garmann jest profesorem na Wydziale Wczesnej Edukacji Dziecięcej w Oslo Metropolitan University (OsloMet). Badała pierwsze słowa norweskich dzieci, interesuje się też rozwojem fonologicznym i leksykalnym. Obecnie prowadzi badania w przedszkolach (norweskie barnehage), gdzie bada rozwój językowy dzieci wielokulturowych i wielojęzycznych. Z prof. Garmann współpracujemy w ramach projektów StarWords i PolkaNorski (gdzie prof. Garmann jest kierownikiem projektu po stronie norweskiej). Scholar

Orcid

Researchgate

Hanne Gram SimonsenHanne Gram Simonsen jest profesorem w MultiLing - Center for Multilingualism in Society across the Lifespan na Uniwersytecie w Oslo. Jest pierwszą autorką norweskich wersji kwestionariuszy rodzicielskich CDI. Była także zaangażowana w badania rozwoju językowego polsko-norweskich dzieci dwujęzycznych.  Z prof. Simonsen współpracujemy w ramach projektów StarWords, PolkaNorski i CLT.Scholar

Orcid

Researchgate

Pernille HansenPernille Hansen jest profesorem w Inland Norway University of Applied Sciences. W swoim doktoracie badała słownictwo polsko-norweskich dzieci dwujęzycznych w wieku wczesnoszkolnym za pomocą zadań CLT, których norweskiej wersji jest współautorką. Z Pernille Hansen współpracujemy w ramach projektów StarWords, PolkaNorski oraz CLT.Scholar

Orcid

Researchgate

Anna Sara Hexeberg RomørenAnna Sara Hexeberg Romøren jest adiunktem na Wydziale Wczesnej Edukacji Dziecięcej w Oslo Metropolitan University (OsloMet). Bada rozwój językowy dzieci mieszkających w Norwegii. Uczestniczy w projektach badających nabywanie intonacji w różnych językach (BlikSSt), użycie języków w przedszkolach (Multiple Languages) oraz rozwijających norweskie CDI (LAT) Z Anną Sarą współpracujemy w ramach projektów StarWords i PolkaNorskiOrcid

Researchgate

Katie AlcockKatie Alcock jest starszym wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Lancaster. Interesuje się rozwojem językowym i wpływem zdrowia na rozwój dziecka. Jest pierwszą autorką brytyjskiej wersji kwestionariusza rodzicielskiego CDI Words and Gestures. Z Katie Alcock współpracujemy w ramach projektów StarWords i w związku z tworzeniem nowych wersji CDI.Scholar

Orcid

Napoleon KatsosNapoleon Katsos jest starszym wykładowcą na Cambridge Language Sciences Interdisciplinary Research Centre na Uniwersytecie w Cambridge. Przez wiele lat badał rozwój dzieci dwujęzycznych, w tym polsko-angielskich, za pomocą kwestionariuszy rodzicielskich CDI. Specjalizuje się w między-językowych badaniach rozwoju językowego. Z Napoleonem Katsosem współpracujemy w ramach projektów StarWords i CDI.Scholar

Orcid

Researchgate

Przemysław TomalskiPrzemysław Tomalski jest założycielem i kierownikiem pierwszej Pracowni Psychologii Niemowląt w Polsce. Interesuje się tematem związków pomiędzy rozwojem psychicznym a rozwojem mózgu, np. tym w jaki sposób wczesne doświadczenia niemowląt wpływają na ich sposób radzenia sobie z wyzwaniami, uczenie się i organizowanie swoich działań. Z Przemysławem Tomalskim współpracujemy w ramach projektu PolkaNorski.Scholar

Orcid

Researchgate

Agnieszka Otwinowska-KasztelanicAgnieszka Otwinowska-Kasztelanic jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UW. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. przyswajania języka drugiego i obcego, transferu i świadomości językowej w przyswajaniu języków. Agnieszka Otwinowska jest kierownikiem zespołu badawczego Experimental Linguistics Lab prowadzonego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z Agnieszką Otwinowską współpracujemy obecnie w ramach projektu CLT.Scholar

Orcid

Researchgate

Natalia GagarinaNatalia Gagarina kieruje obszarem badawczym 2 „Rozwój języka i wielojęzyczność” w Leibniz-Center General Linguistics (ZAS). Jej badania koncentrują się na jednojęzycznym i dwujęzycznym (a)typowym przyswajaniu języków w dziedzinach słownictwa i morfoskładni. W ostatnich latach intensywnie pracowała nad makro- i mikrostrukturą narracji oraz rozwojem metod oceny językowej dzieci wielojęzycznych. Obecnie współpracujemy z prof. Gagariną w projekcie CLT.Scholar

Orcid

Researchgate

Wcześniejsi współpracownicy

Poznaj naukowców, z którymi współpracowaliśmy wcześniej

Marta Białecka-PikulScholar

Orcid

Researchgate

Małgorzata Foryś-NogalaScholar

Orcid

Zofia WodnieckaResearchgate

Orcid